นโยบายโปรแกรมของ Google ปฏิทิน

ดังที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข Google ปฏิทินอาจปฏิเสธที่จะให้บริการจัดเก็บปฏิทินสาธารณะหรือเนื้อหากิจกรรม หรือยุติการให้บริการแก่ผู้ใช้ที่มีพฤติกรรมละเมิดนโยบายของเรา รวมถึง:

เนื้อหาของการประกาศกิจกรรมสาธารณะควรมีความถูกต้องและเหมาะสมกับบุคคลทุกช่วงอายุ

เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายเหล่านี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ